آب باید شد و چون آب زلال 

رود بایدشد و چون رود روان

تا وصال دریا یک قدم فاصلهء همت ماست