من مسلمان شیعه ایرانی هستم پس حق انتخاب دارم

هر کدام از این القاب به من حق انتخاب می دهد

انسانم حق انتخاب دارم مسلمانم حق انتخاب دارم شیعه ام . . . . .

برای اینکه ثابت کنم اینها که گفتم هستم باید انتخاب کنم !

ما هر روز در حال اننخاب کردنیم هر لحظه!

انسان موجودی مختار !

انتخاب میکنیم خوب باشیم یا بد ، راست بگوییم یا دروغ ، مهربان باشیم یا بدخلق . . . .

انتخابهای ماست که مارا می سازد و همچنین جامعه مان را ، به ما شخصیت و هویت می دهد و زندگی را برایمان معنا می کند

انتخاب شهامت و جسارت می خواهد و هیجان انگیزترین کار بشری است که مخصوص انسان است .

من انتخاب می کنم پس هستم